OnetPARTNER

Rejestracja - krok 1 z 3

Nick: *

To Twoje imię w serwisie, widziane przez innych użytkowników.
Musi mieć nie mniej niż 3 znaki i nie więcej niż 15. Musi zaczynać się od litery. Może składać się z małych liter (bez polskich znaków i spacji), cyfr oraz znaków "_" lub ".".

* Pole jest wymagane.

E-mail: *

To Twój login do serwisu, inni użytkownicy nie będą go widzieć.

Hasło: *

Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym minimum 1 cyfrę.
Może składać się z dużych i małych liter (bez polskich znaków) i cyfr.

Powtórz hasło: *

Data urodzenia: *

Płeć: *

Skąd jestem *

Miasto *

Kod z obrazka: *

Nowy obrazek

Regulamin:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Rodziceradza.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.rodziceradza.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu rodziceradza.pl.
  2. Przed skorzystaniem z Serwisu rodziceradza.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
  2. DEFINICJE
  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują;
  2. Serwis – serwis internetowy rodziceradza.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.rodziceradza.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
  3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Grupa Onet.pl S.A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (wniesiony w całości), NIP: 734-00-09-469;
  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie rodziceradza.pl i posiada swój unikalny Login oraz Nick zabezpieczone hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu rodziceradza.pl.
  6. Użytkownik Komercyjny – oznacza Użytkownika Zarejestrowanego, który wykupił w Serwisie Płatny Profil.
  7. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.
  8. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
  9. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) przekazane Serwisowi przez Użytkowników w celu ich publikacji w Serwisie.
  10. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej
  11. Login oraz Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
  12. Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością Grupa Onet.pl S.A.;
  13. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie, w tym przesyłać innym Użytkownikom wiadomości za pośrednictwem systemu elektronicznej komunikacji w Serwisie.
  3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.
  1. Właścicielem Serwisu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-126) przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 44.
  2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i edukacyjnych dobranych według linii programowej Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
  3. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu rodziceradza.pl jest nieodpłatne dla wszelkich Użytkowników.
  4. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.
  5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. tekst jedn. Dz. U. 101, 926 z 2002 r.) zgromadzonych w Bazie Profili jest Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 44. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.
  6. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym w szczególności przeglądarki internetowej oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail.
  Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustawienie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
  7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność :

  1). Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2). Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3). Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.
  4) . Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 20 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu jako zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

  4. Uczestnictwo w Serwisie
  1. Serwis rodziceradza.pl umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami oraz dodawanie do Serwisu pytań do Użytkowników, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów.
  2. Serwis umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie dowolnej liczby informacji tekstowych oraz plików graficznych w formacie JPG i innych Materiałów oraz ich edytowanie.
  3. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.
  4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy, umieszczonej w Serwisie.
  5. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
  6. Administrator upoważniony jest do usunięcia Konta danego Użytkownika w Serwisie w przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik ten posiada w Serwisie więcej niż jedno Konto. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Administrator może usunąć wszystkie bądź niektóre z Kont danego Użytkownika, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem .
  7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  2. wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Grupa Onet.pl S.A z siedzibą w Krakowie wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
  4. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.
  8. Zgodę Użytkownika, o której mowa w punkcie powyższym należy uważać w razie wątpliwości za nieodpłatną, niewyłączną oraz nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję obejmującą prawo do sublicencjonowania, która zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie umieszczenia go w Serwisie i obejmuje poniższe pola eksploatacji:
  1. zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;
  2. publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym Portalu Onet ) i poza nią, w tym w formie papierowej;
  3. umieszczania Materiałów w bazach danych;
  4. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
  5. zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  7. wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  8. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  9. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;
  10. publicznego udostępniania danego Materiału;
  11. wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;
  9. Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie rodziceradza.pl nie jest ograniczona. Administrator zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, w szczególności ze względów technicznych, o czym poinformuje uprzednio Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. nie umieszczania w Serwisie rodziceradza.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym (przy czym punkt ten nie odnosi się do Użytkowników komercyjnych, korzystających z Płatnych Profili),
  4. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu rodziceradza.pl lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),
  5. nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem),
  6. nie zamieszczania Materiałów niezgodnych z zakresem tematycznym Serwisu.
  2. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administratora.
  3. Materiały umieszczone w Serwisie rodziceradza.pl mogą być modyfikowane przez Administratorów za pomocą udostępnionych narzędzi i aplikacji . Za wszelkie przeróbki i modyfikacje dokonane na plikach odpowiedzialność ponosi dokonująca ich osoba, dokonane przeróbki muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
  4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia niektórych z zamieszczonych przez siebie Materiałów tj.: zdjęć i notek bloga.
  5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od edycji, usunąć łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu komentarze pod notkami na swoim blogu i zamieszczonymi w swoim profilu zdjęciami.
  6. Zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości usunięcia następujących Materiałów: pytań, odpowiedzi, artykułów i komentarzy .
  7. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.
  8. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Grupy Onet.pl S.A. z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  9. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu wszystkie Materiały w Serwisie zamieszcza na własną odpowiedzialność.
  10. Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów.
  11. Użytkownicy korzystając z usług Serwisu i poddając swoje Materiały ocenie innych użytkowników zbierają punkty. Liczba zgromadzonych punktów określa pozycję Użytkownika w ogólnym rankingu Użytkowników. Zgromadzone punkty nie skutkują wypłatą wynagrodzenia lub przyznaniem nagrody, chyba, że Administrator postanowi inaczej. Tabela zawierająca specyfikację przyznawania punktów stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu i znajduje się w Serwisie pod adresem: www.rodziceradza.pl/pomoc
  12. Zamieszczane w serwisie Materiały, takie jak np. pytania i porady muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorie nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Serwisie.
  13. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. treści pornograficznych,
  2. propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,
  3. upowszechniających techniki łamania danych,
  4. upowszechniających wirusy
  5. oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, Materiałów.
  14. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w pkt. 13 Administrator ma prawo je usunąć samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
  15. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu. W celu usunięcia Konta z Serwisu należy skontaktować się z Administratorem, który na żądania Użytkownika usunie dane Konto.
  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści przekazywane i publikowane /Materiały/ w Serwisie oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika,
  2. treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników,
  3. treść opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie rodziceradza.pl;
  4. niezamierzone i niezawinione przez Administratora błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu rodziceradza.pl,
  5. szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępowego do Profili osobom trzecim, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora,
  6. udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
  7. utratę Materiałów zamieszczonych w Serwisie, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora, spowodowaną m.in. awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu rodziceradza.pl po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem,
  2. skasowania każdego Materiału, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem,
  3. skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem,
  4. zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem,
  5. zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach Serwisu rodziceradza.pl,
  6. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora i niezależnych od Administratora, całej zawartości Serwisu rodziceradza.pl,
  3. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował, z odpowiednim wyprzedzeniem, na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.
  4. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Serwis ma prawo wprowadzić dodatkowe ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do serwisu rodziceradza.pl.
  7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu rodziceradza.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji Serwisu rodziceradza.pl.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.onet.pl/prywatnosc/.
  8. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA
  1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
  2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
  9. DANE OSOBOWE
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w związku z uczestnictwem w Serwisie rodziceradza.pl jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44. Dane te będą przez Grupę Onet.pl S.A. oraz przekazywane kontrahentom Grupy Onet.pl S.A. w celu realizacji Usługi.
  2. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) przez Grupa Onet.pl S.A. w celu promocji (marketingu) produktów i firm
  3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres Grupa Onet.pl S.A. w Krakowie, ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.
  4. Zgłoszenie przez Zarejestrowanego Użytkownika wniosku o usunięcie przez Grupa Onet.pl S.A. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze korzystanie z Serwisu w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
  10. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu rodziceradza.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres rodziceradza@portal.onet.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. G. Zapolskiej 44 30-126 Kraków.
  3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora i niezależne od Administratora szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
  3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem rodziceradza.pl prosimy kierować na adres: rodziceradza@portal.onet.pl.
  4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: rodziceradza@portal.onet.pl. O naruszeniach niniejszego Regulaminu można informować także poprzez strony Serwisu korzystając z odpowiednich odnośników Zgłoś nadużycie
  5. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
  12. ZMIANY REGULAMINU
  1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu i niezwłocznie po jego otrzymaniu Administrator usunie Konto Użytkownika z Serwisu. Takie oświadczenie należy składać drogą elektroniczną na adres rodziceradza@portal.onet.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. G. Zapolskiej 44 30-126 Kraków.
  13. Dostępność Regulaminu
  Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Rich Text Format (RTF) zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.rodziceradza.pl/regulamin.

   

 

Najnowsze porady

06 sty 2017 anulka1979
Sok z...

https://portal.abczdrowie.pl/pij-na-zdrowie-sok-z-ogorkow-kiszonychOczywiście chodzi o ogórki kiszone własnej roboty i żadne tam...kwaszone czy...